Sarana Prasarana

 Mushola MIN Pajangan
Mushola MIN 3 Bantul

Perpustakaan MIN Pajangan

Perpustakaan MIN 3 Bantul

Aula MIN Pajangan

Aula MIN 3 Bantul

Silat MIN Pajangan

Silat MIN 3 Bantul

Lab Komputer MIN Pajangan

Lab Komputer MIN 3 Bantul

 

www.000webhost.com